Jdi na obsah Jdi na menu

O metodách

 

VOJTOVA METODA

Zakladatelem je prof. MUDr. Václav Vojta. Vychází z poznatků vývojové kineziologie a vývojové neurologie.

Vojtova metoda = Reflexní lokomoce je aktivační systém celého těla. Její kineziologické obsahy a svalové souhry jsou obdobou modelů držení těla v motorické ontogenezi. Vedou ke vzpřímené chůzi. Lze ji použít u pacientů všech věkových kategorií, a to už od novorozeneckého věku. Koordinační komplex reflexní lokomoce se skládá z reflexního plazení a reflexního otáčení. Pojem reflex v reflexní lokomoci znamená, že určitými podněty lze vyvolat motorické aktivity, jejichž důsledkem je pohyb vpřed.

Vojtova metoda u dětí:

Intenzita terapie závisí na věku a stavu pacienta. Terapii vede odborný fyzioterapeut a v domácím prostředí rodiče, popřípadě rodinní příslušníci nebo osobní asistenti dle instruktáží fyzioterapeuta. Délka jedné cvičební jednotky se pohybuje kolem dvou až dvaceti minut, záleží na věku dítěte, několikrát denně.

Vojtova metoda u dospělých:

U dospělých jedinců je cílem terapie zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí. Záleží na věku, typu postižení.        

K vlastní terapii je zapotřebí druhé osoby, která je rovněž pro domácí vedení aktivace instruována fyzioterapeutem. Dávkování je zcela individuální.

Indikace:

- CKP - centrální koordinační porucha

- DMO  - dětská mozková obrna

- dysplazie kyčelní

- fixované asymetrické držení hlavy - tortikolis

- pes eguinovarus congenitus

- periferní parézy

- stav po CMP - mozkové mrtvici

- roztroušená skleroza

- poúrazové stavy, včetně stavu po úrazu páteře a míchy

- jiná neurologická onemocnění

- syndrom zmrzlého ramene (periartritida)

- skolióza

- vadné držení těla dětí i dospělých

- vertebrogenní obtíže - bolesti, blokády

- bolesti hlavy - způsobené neideálním postavením krční páteře

Kontraindikace:

- akutní nemoc s teplotou

- zánětlivé a průjmové onemocnění

- autismus

- 5 - 7 dní po očkování

- děti a dospělí s těžkým mentálním postižením

 

 

BAZÁLNÍ POSTURÁLNÍ PROGRAMY

Vytvořený Jarmilou Čápovou, svůj koncept založila na poznatcích MUDr. Václava Vojty, MUDr. Františka Véle CSc. a MUDr. Vladimíra Vlacha CSc., tyto poznatky dále důsledně rozpracovala a velmi úspěšně aplikuje na dětské i dospělé pacient, zejména po poraněních míchy, po cévních mozkových příhodách, po craniocereberálních poraněních a periferních parézách. Terapeutický koncept Bazální posturální programy je na podkladě vývojové kineziologie a zajišťuje ošetření pohybových obtíží. Staví na skutečnosti, že zákonitosti prvotního vertikalizačního procesu přetrvávají do dospělosti a lze jich využít i k obnově ztracených pohybových schopností – vzniklých úrazem nebo vznikem nadměrné zátěže, kdy došlo k změnám na postuře (na držení těla). Využitím tohoto metodického konceptu můžeme obnovovat ideální hybnost u pacientů, kteří tuto schopnost z jakéhokoli důvodu ztratili.

Indikace

- poranění míchy

- formy DMO

- skoliózy

- vertebroalgický syndrom

- bolestivé syndromy ramenních a kyčelních kloubů

 

DYNAMICKÁ NEUROMUSKULÁRNÍ STABILIZACE

DNS je diagnostický a terapeutický koncept Doc. PaedDr. Pavla Koláře, Ph. D.

Význam slov, dynamická znamená, že se jedná o dynamickou metodu, kdy základem je kvalita pohybu, neuromuskulární značí, že uplatňuje vývoj centrální nervové soustavy během prvního roku života dítěte a stabilizace vede k dosažení rovnováhy. Důležité pro samotné pochopení principu DNS je vysvětlení pojmu „postura“. Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého našeho pohybu. 

Jedním z hlavních cílů terapie dle DNS je ovlivnit volní kontrolu automatické posturální funkce svalů, která je pro člověka velmi obtížná, ale pro správné fungování pohybového aparátu zásadní. Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky. Motorika jako vnější projev těchto funkcí v sobě odráží veškeré informace zpracovávané CNS. Pomocí specifických cvičení dochází zpětně k ovlivnění chování CNS a trvalejší úpravě jeho projevů. Terapeut při DNS využívá pohybového aparátu jako informačního rozhraní, ze kterého dokáže diagnostikovat poruchy a zároveň skrze něj může na tyto změny uceleně terapeuticky působit.

Indikace:

- vadné držení těla

- skoliózy

- plochonoží

- bolesti zad a kloubů

- bolesti hlavy

- při zhoršené koordinace nejen u sportovců

- pro zvýšení kondice

Kontraindikace:

- akutní nemoc s teplotou

- zánětlivé a průjmové onemocnění

- 5 - 7 dní po očkování

- děti a dospělí s těžkým mentálním postižením

 

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH

(postizometrická relaxace, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů)

Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. byl zakladatelem myoskeletální medicíny, moderní funkční diagnostiky a léčby vertebrogenních onemocnění a manuální a reflexní terapie v bývalém  Československu, jeden z významných členů “Pražské školy.“ Mgr. Věra Verchozinová byla dlouholetou spolupracovnicí prof. Karla Lewita. Myoskeletální medicína pro svůj speciální výkon postupuje podle následovného schématu:

Vzniklá funkční porucha pohybového ústrojí – způsobuje omezenou kloubní pohyblivost (kloubní blokádu) – diagnostika vyžaduje přesné manuální vyšetření celého pacienta, příčina bolesti bývá na pohybovém aparátu vzdálena, způsobuje ji tah svalů. Následuje manipulační léčba, zahrnuje tzv. měkké a mobilizační techniky.

Měkké techniky ošetřují měkké tkáně, při terapii dochází k uvolnění zvýšeného napětí v oblasti kůže, podkoží, fascií a svalů. Mobilizační techniky působí na omezenou kloubní pohyblivost (blokády) za použití jemných repetitivních pohybů a svalové relaxace.

Indikace:

- bolestivé kloubní stavy

 

RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE

Obsahuje cvičení, při kterých je pacient veden ke kontrolovanému použití dechu. Dech je základní pohybovou funkcí, kterou zabezpečuje souhra mnoha svalů např. svaly mezižeberní, břišní, svaly v oblasti krku a zejména bránice. Velké rezervy ve využití dechu nalézáme u osob s opakovanými respiračními onemocněními. U zdravých osob včetně sportovců může nevhodný dechový stereotyp zásadně snížit výkonnost a prodloužit dobu regenerace po zátěži. Cílem respirační fyzioterapie je zejména zlepšit průchodnost dýchacích cest, dosažení dechu podporujícího hlubokou stabilizaci těla, zvýšení vitální kapacity plic, zlepšit plynulost dechu a jeho účinnost během intenzivní tělesné zátěže.

 

PRIMAL MOVE

Nehýbejte se více, hýbejte se lépe! To je hlavní motto PM. Ne více, jak je dnes velice moderní, ale lépe. Lépe znamená  bez bolestí, bez jednostranného namáhání, bez dysbalancí a celé řady dalších problémů souvisejících s vysokou dávkou sportu. Jde o integrovaný pohybový systém, jehož cílem je vytvářet lepší pohyb, založený na základních a primitivních pohybových vzorcích, ve kterých jsme všichni kdysi vynikali – když jsme byli dětmi.

 

SPIRÁLNÍ MUSKULÁRNÍ STABILIZACE - SMÍŠEK

Metoda SM systém se opírá o 25 let klinických zkušeností s tímto cvičením u pacientů s bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, u pacientů s akutním výhřezem ploténky a u skoliózy. Cvičení se skládá ze sestavy cviků dle MUDr. Richarda Smíška, které pomáhají správně aktivovat spirální svalové řetězce a tím umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistí tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor pro léčbu a regeneraci. Díky špatným návykům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku) máme spirální svalové zřetězení ochablé a zároveň velmi přetěžované vertikální svalové zřetězení, které způsobují stlačování obratlů k sobě a meziobratlové ploténky jsou namáhány. Ke cvičení se používají pružná elastická lana.

 

KINEZIOTAPING

Kineziotaping vyvinul koncem druhé poloviny dvacátého století v Japonsku lékař Kenzo Kase.
Vlastním působením tapu - elastické pásky - díky maximalnímu přilnutí tejpu, dochází k nadzvednutí kůže od postiženého místa a tím zvýšení průtoku krve, zlepšení metabolismus tkání a absorbci škodlivých látek. Využívá se např. u bolestivých stavů páteře, kloubů a svalů, při otoku, pohmožděninách, krevních výronech, karpálním tunelu, tenisovém lokti, poranění kolene, halux valgus a další.

 

SYNERGICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE

SRT je manuální terapie koncipovaná Dr. W. Pfaffenrotem pro léčbu a prevenci následků mozkových hybných poruch - DMO, RS, CMP, vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, poúrazové a pooperační stavy. Traumatolog a ortoped Dr. Pfaffenrot modifikoval a zkombinoval  reflexní a mobilizační techniky vedoucí k  synergickému efektu pro prevenci a odstranění patologických strukturálních a funkčních změn na pohybovém ústrojí a působící léčebně na aktivitu CNS, PNS, orgánových funkcí.

 

TERAPIE SKOLIOZ METODOU KATHARINY SCHROTHOVÉ

Jedná se o metodu k léčbě nejen skolióz, ale i dalších deformit páteře. Praktické užití vychází ze skutečnosti, že páteř se skoliotickou křivkou  je trojrozměrná deformita páteře s posunem obratle ve třech rovinách (frontální, sagitální a transverzální) – hlavním principem je aktivní derotace.

V této terapii využíváme  principy:

 Výchozí poloha a podkládání – úprava výchozí polohy pro cvičení.

 Cílené  dýchání – výrazný vliv na úpravu vzniklých deformit páteře.

 Derotace páteře – jedná se zpravidla o aktivní proces navazující na aktivní protažení v ose páteře.

 Podpora páteře v její nově získané rotabilitě.

Indikace:

- deformity páteře: vrozené i získané (skolióza, hyperkyfosa, hyperlordoza, morbus

Scheuermann)

 

MOBILIZACE STERNOCOSTÁLNÍHO SKLOUBENÍ  METODOU

Metoda Ludmily Mojžíšové není určená pouze pro léčbu funkční sterility, ale také příznivě ovlivňuje bolesti hlavy, menstruační bolesti, nepravidelný menstruační cyklus, vertebroalgický syndrom. Měkké techniky zahrnují uvolňování zvýšeného svalového napětí, mobilizační techniky ovlivňují blokády páteře a žeber, následná pohybová terapie by měla upevnit stav po odstranění patologického postavení kloubních ploch.

 

FUNKČNÍ TRÉNING A DIAGNOSTIKA VO VRCHOLOVOM SPORTU

Kurz proběhl v Bratislavě pod vedením kondičního trenéra Maroše Molnára, s cílem přiblížení termínu funkční trénink.

Funkční trénink – nejen jako trénink bez užití posilovacích strojů a závaží – jedná se o posílení pohybového aparátu při dodržení zásad posturální stability, propojení svalových řetězců s ohledem na jejich funkční zapojení.

Uplatnění testovací baterie pro diagnostiku jednotlivého sportovce - odhalení a ošetření asymetrického zatížení. Specifika určitých sportů – hokej, fotbal, tenis. Následné stanovení cílů u sportovce. Sestavení krátkodobého a dlouhodobého programu s ohledem na využití prvků funkčního tréninku jedince nejen pro daný sport, ale celkovou kvalitu jeho základní postury.

 

 

Rubriky